معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ط
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ط
۱۵ خرداد, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - غ
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – غ
۱۵ خرداد, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ظ

معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ظ

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – ظ

ظ

ظاهر

(عربی) ۱- آشکار، نمایان؛ بخش آشکار، هویدا، یا بیرونی از هر چیز یا هر شخص در مقابلِ باطن؛ ۲- (اَعلام) ۱) ظاهر: ابونصر

۴۲۷ قمری]

– ۶۲۳ قمری]؛ ۲) ظاهر: علی ابن منصور خلیفهی فاطمی مصر [ ۴۱۱ – محمّد ابن ناصر خلیفهی عباسی [ ۶۲۲

ظریف

(عربی) ۱- دارای اجزا یا ساختار نازک، باریک و همراه با ظرافت و تناسب؛ ۲- ویژگی آن که (به ویژه زن) اندامی کوچک، ریز

– نقش، و متناسب یا حرکات و رفتاری همراه با ظرافت و نرمی دارد؛ ۳- (به مجاز) دقیق یا شایستهی توجه و باریک اندیشی؛ ۴

دارای ظرافت، نرمی و تناسب؛ ۵- (به مجاز) سنجیده و هوشمندانه؛ دارای ظرافت طبع، نکته سنج و نکته دان؛ ۶- (به مجاز) بذله

گو، شوخ، خوش زبان، شیرین گفتار

 

ظریفه

(عربی) (مؤنث ظریف)، ظریف

 

ظفر

(عربی) پیروزی، نصرت

 

ظهیر

(عربی) ۱- (در قدیم) پشتیبان، یاور؛ ۲- (اَعلام) ظهیر فاریابی: [قرنِ ۶ هجری] مشهور به ظهیرالدین طاهر ابن محمّد شاعر معروفِ

ایرانی، که پس از سفر به خراسان، تبرستان و اصفهان، در تبریز اقامت گزید و در همانجا درگذشت