معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ج
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ج
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ح
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ح
۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - چ

معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - چ

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – چ

چ

چالاک

-۱ دارای سرعت و مهارت در عمل، چابک؛ ۲- (در قدیم) بلند؛ ۳- آراسته؛ ۴- بزرگوار

 

چاووش

(ترکی) ۱- آن که پیشاپیش زائران با صدای بلند و به آواز اشعار مذهبی میخواند؛ ۲- مأمور تشریفات در دربار؛ ۳- نقیب لشکر و

قافله

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا

چکامه

شعر به ویژه قصیده

 

چَمران

۱۳۶۰ شمسی] شهرت مصطفی چمران، – (اَعلام) ۱) نام پارسایی در یشتِ سیزدهم (اوستا) ؛ ۲) چمران (= مصطفی چمران) [ ۱۳۱۰

دولتمرد ایرانی، وزیر دفاع در کابینهی دوم بازرگان [ ۱۳۵۸ ]، از سازمان دهندگان جنبش مسلمانان در جنوب لبنان، در جبههی

جنگ با عراق شهید شد

 

چمن

(در قدیم) ۱- زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ ۲- (در گیاهی) نام گیاهی از تیرهی غلات

 

چمنناز

(به مجاز) زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است

 

چنور

(کردی) گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان میروید

 

چهره

چهر، روی، صورت