معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ت
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ت
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه - ج
معنی اسم ها و نام های دخترانه و پسرانه – ج
۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۷
معنی اسم ها نام های دخترانه پسرانه ث

معنی اسم ها نام های دخترانه پسرانه ث

معنی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی  – ث

ث

ثامر

(عربی) مثمر، میوه دهنده، میوه دار

 

ثامن

(عربی) (در قدیم) هشتم، هشتمین

[این نام به اعتبار ثامنالائمه، امام هشتم شیعیان، علی بن موسیالرضا(ع) انتخاب میشود]

 

ثریّا

– (عربی) (= پروین)، پروین

۱

ثَمر

(عربی) ۱- میوه؛ ۲- (به مجاز) نتیجه و حاصل

 

ثَمره

(عربی) ۱- میوه؛ ۲- (به مجاز) نتیجه و حاصل

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا

ثَمن

(عربی) بها، قیمت

 

ثَمین

(عربی) گرانبها، قیمتی، گران

 

ثَمینا

(عربی  فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین

 

ثَمینه

(عربی) گران بها، قیمتی، گران

تمامی نام ها و اسامی دختران و پسران ایرانی به ترتیب حروف الفبا

ثَنا

(عربی) ۱- ستایش، مدح؛ ۲- دعا؛ ۳- درود و تحیت؛ ۴-حمد، شکر، سپاس

 

ثَناءالله

(عربی) ثنای خدا

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر