حضانت فرزند
حضانت فرزند
۲۱ دی, ۱۳۹۶
نگهداری فرزند خوانده
نگهداری فرزند خوانده
۲۱ دی, ۱۳۹۶
مادران تنها پرورش نوزاد

مادران تنها و پرورش نوزاد
مشکل مادران بی شوهر و خانواده‏ هاى بی سرپرست یکى از مسائل مهم اجتماعى است. این مسأله ناشى از جدایى بین زن و شوهر یا مرگ شوهر است و براى مقابله با آن رعایت نکات زیر ضرورى است:

انتخاب یک پشتیبان
تولد نوزاد معمولاً زندگى مادران به‌ویژه زنان بى‏شوهر را مختل مى‏کند. در این وضع، اداره زندگى و سرپرستى از نوزاد براى زنان تنها کارى دشوار و گاهى غیرممکن است و مادر براى تأمین مخارج زندگى به کمک دیگران احتیاج دارد. در این مورد باید از مؤسسات و بنیادهاى خیریه کمک گرفت و از راهنمایى مادرانى که وضع مشابهى دارند استفاده کرد.
در صورت امکان، مادر تنها بهتر است براى تعدیل خرج خانه و صرفه‏ جویى در کرایه منزل به خانه پدرى نقل مکان کند و به کمک کسانى که داوطلبانه نگه‌دارى از نوزاد را مى‏ پذیرند، دل گرم باشد. بسیارى از زنان نیکوکار و مادران تنها، که قبلاً این مسائل را تجربه کرده‏اند، مایل به همکارى با این مادران و حاضر به نگه‌دارى نوزاد به‌طور نیمه وقت یا تمام وقت میباشند. با استفاده از این خدمات، مادر جوان مى‏تواند خود را براى کار نیمه‌وقت یا تمام‌وقت آماده نماید.

ملاحظات اقتصادى
مادران تنها، از لحاظ وضع مالى با هم تفاوت دارند. مادران شاغل که وضع مالى خیلی خوبى ندارند، بهتر است درآمد خود را براى هزینه‏ هاى زایمان و بعد از زایمان پس‏انداز کنند تا پس از زایمان و قبل از بازگشت به کار بتوانند مدت بیشترى در کنار نوزاد خود باقى بمانند.

انتخاب یک شغل مناسب
براى مادرانی که درآمد ندارند، اهمیت دارد، زیرا براى اداره زندگى و تأمین مخارج خود و فرزند به آن نیاز دارند. آنان باید کارى را اختیار کنند که در آن ترقى و پیش‌رفت وجود داشته باشد. با اعتماد به ‏نفسى که از انتخاب شغل مناسب به‌دست مى‏آید، مادر به سرپرستى و مراقبت از نوزاد که مسئولیت سنگینى است، دل گرم و به زندگى امیدوار مى‏شود. علاوه بر کارهاى رسمى و ادارى، یکى از کارهاى مناسب براى مادران بى‏ شوهر، قبول کارهایى مثل بافندگى و دوزندگى است که مى‏توان در کنار نوزاد و در منزل انجام داد. هم‌چنین اشتغال در کارخانه‏ ها یا مؤسساتى که داراى مهد کودک و تسهیلات نگه‌دارى از نوزاد هستند، انتخاب مناسب دیگرى براى این مادران است. طبق قانون کار، مادر اجازه دارد از فرصت معینى در طول ساعات کار براى شیردادن نوزاد استفاده کند.

حضانت فرزند را نیز بخوانید.

روش نگه‌دارى و پرورش نوزاد
بهترین روش براى نگه‌دارى از نوزاد، روش برقرارى پیوند مى‏باشد. این روش، بصیرت و بینش مادر را تکامل مى‏بخشد و ترشح هورمون‏هاى طبیعى را براى مراقبت از نوزاد تقویت مى‏کند. البته مادران شاغل که مجبور به ترک منزل براى انجام کار هستند، ممکن است به‌طور کامل از عهده انجام این وظیفه مادرى برنیایند. ولى در طول مرخصى زایمان، یعنى در دوره نوزادى باید از این فرصت استفاده کنند. مادران تنها، نسبت به حرف‏هاى دیگران درباره روش نگه‌دارى فرزند خیلى حساس هستند و باید بدانند که وضع آن‌ها وضعى خاص است و با مطالعه و مشورت با افراد مسئول، روش مناسب پرورش و تربیت نوزاد را انتخاب کنند و از بحث و گفت‌وگو با افراد غیرمسئول که گفتارى سرزنش‏ آمیز دارند بپرهیزند. گوش‌دادن به این سخنان بى‏ نتیجه است و باعث افسردگى مى‏شود. این مادران نباید از این که نوزادشان از محبت پدرى محروم است، یأس و افسردگى به خود راه دهند و با ابراز عشق و محبت مادرى این کمبود را جبران کنند.