لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی سه تا ماهی
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی مامان خسته
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد

لالایی لولوی صحرایی
لالالالا گلم باشی
عزیز و مونسم باشی

برو لولوی صحرایی
از این بچه‌م چه می‌خواهی؟

برو لولو جهنم شو
بلا گردون بچه‌م شو

که من بچه همین دارم
هزار امید از او دارم

بیارین تشت و آفتابه
بشویین روی شهزاده

که شهزاده خدا داده
خداوندا تو ستاری

همه خوابن تو بیداری
به حق خواب و بیداری
(اسم نی نی) جونو نگه داری
برو لولوی صحرایی
که این بچه پدر داره
و قرآن زیر سر داره

لالالالا گل چایی
لولو! از من چه می‌خواهی؟

که این بچه پدر داره
دو خنجر بر کمر داره

دو خنجر بر کمر هیچی
دو قرآن در بغل داره

برو لولو جهنم شو
بلاگردون بچه‌ام شو

برو لولو پس دیوار
که طفلم می‌شود بیدار

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید

خاله زنک - اتاق گفتگوی بیبی سنتر