لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی انتظار
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک، لالایی برای نوزاد
لالایی مرد فردا
۱۱ فروردین, ۱۳۹۶
لالایی برای کودک ، لالایی برای نوزاد

لالایی امام آخر
لالایی گل زیبای مادر
لالایی همه دنیای مادر

لا کن تا که خوابت در رباید
که مادر عقده دل را گشاید

لالالالا لالا لالا لالایی
لالالالا لالا لالا لالایی

بگویم آخرین فرزند زهرا
بود مهدی امام آخر ما

بدان آن منجی و صاحب زمان است
امیده جامع ما شیعیان است

بود غائب حق آل احمد
بود هم نام با نام محمد

لالاکن تا که مادر گوید این را
که نرجس بوده مام پاک مولا

سایر لالایی های بیبی سنتر را نیز ببینید