مشکلات جنینی و نوزادی در بارداری دوقلویی
مشکلات جنینی و نوزادی در بارداری دوقلویی
۹ مرداد, ۱۳۹۷
مشکلات مادر در بارداری دوقلو
مشکلات مادر در بارداری دوقلو
۹ مرداد, ۱۳۹۷
دوقلوهای همسان، نیمه همسان و ناهمسان

دوقلوهای همسان، نیمه همسان و ناهمسان

علت دوقلو شدن بچه

دوقلوهای همسان، نیمه همسان و ناهمسان

هر ماه، در چرخه طبیعی جنسی زنانه، تنها یک تخمک از تخمدان زن آزاد می شود. یعنی معمولا ًدر هر بارداری یک جنین وجود دارد. اما گاه به علت نامعلومی در یک ماه دو تخمک از تخمدان زن آزاد می شود که هر یک به طور مستقل با یک اسپرم جداگانه بارور می شود. گاه نیز سلول تخم حاصل از ترکیب سلول جنسی زن (تخمک) و سلول جنسی مرد (اسپرم)، در مراحل ابتدایی تشکیل، به دو سلول تخم تبدیل می شود که هرکدام از این سلول ها یک جنین مستقل را به وجود می آورد.

در حالت اول، دوقلو را دوتخمی غیرهمسان می نامیم. بنابراین، دوقلوهای دوتخمی حاصل لقاح تخمک و اسپرم هستند. این دوقلوها ممکن است هم جنس یا غیرهم جنس باشند. آن ها شباهت دو خواهر یا برادر معمولی را دارند، با این تفاوت که در یک زمان به دنیا می آیند.

شیوع این نوع دوقلو زایی سه برابر دو قلوزایی تک تخمی است. در دوقلوزایی دو تخمی، هر یک از دو قلوها دارای جفت مختص به خود می باشد، ممکن است جنسیت آن ها همانند یا متفاوت باشد، و شباهت آن ها در حد برادر و خواهر دیگر است.

در حالت دوم که یک تخمک با یک اسپرم بارور می شود، دوقلوی حاصل از این لقاح را یک تخمی همسان می نامیم. این نوع دوقلوها همیشه هم جنس اند، اما ممکن است براساس زمان تقسیم، رشد متفاوتی داشته باشند. دوقلوهای تک تخمی خصوصیات جسمی یکسان و ویژگی های ژنتیکی همانند دارند. رنگ پوست، مو، چشم و ساختار بدن آن ها مشابه است و گروه های خونی یکسانی دارند. آن ها اغلب تصاویر آینه ای یکدیگرند. مثلا ًیکی چپ دست و دیگری راست دست است، اما اثر انگشتشان متفاوت است.

پیشنهاد مطلب:

چگونه دوقلو حامله شوم، برای دوقلو باردار شدن چه باید کرد

شیرخوردن دوقلوها و سه قلوها

مراقبت های بارداری دوقلویی

در جمعیت عمومی، تعداد دوقلوهای دوتخمی بیشتر از دوقلوهای تک تخمی است.

دو قلوزایی تک تخمی یا همسان وقتی ایجاد می شود که تخمک پس از بارور شدن به دو نیمه جدا تقسیم می شود، که هر یک از آنها به صورت یک کودک جداگانه و همانند با دیگری در می آید. این دو قلوها یک جفت مشترک دارند، همیشه جنسیت یکسان دارند، و مشخصات جسمانی و آرایش ژنتیکی آن ها یکسان است.

اما حالت سومی هم وجود دارد. اگر تخمک مادر قبل از لقاح دونیم شود و هر نیمه با یک اسپرم مستقل بارور شود، دوقلوی حاصل را نیمه همسان می نامیم.

وقوع دوقلویی تک تخمی تصادفی است و چندان تحت تأثیر عوامل مختلف قرار نمی گیرد. این اتفاق تقریباً در ۳ تا ۴ مورد از هر ۱۰۰۰ تولد در سراسر جهان رخ می دهد. اما میزان شیوع تولد دوقلوهای دوتخمی در سراسر جهان متفاوت است و عوامل متعددی در وقوع آن مؤثرند.